Zinios retslige meddelelser

Læs venligst Zinios servicevilkår, fortrolighedspolitik og refusionspolitik herunder.


Servicevilkår

Sidst opdateret 31.10.12

Velkommen til Zinio! Adgang til og brug af Zinios hjemmeside på www.zinio.com (“hjemmesiden”) og andre Zinio-internettjenester (sammen med adgang til og brug af webstedet, kaldet (“tjenesten”) er underlagt følgende vilkår for service (disse “vilkår”). Læs venligst disse vilkår grundigt. Oprettelse af en konto hos Zinio eller på anden vis adgang til eller brug af tjenesten vil betyde, at du har læst, forstår og accepterer at være bundet af disse vilkår og vil overholde alle gældende love og regler. Disse vilkår udgør en bindende aftale mellem dig og Zinio LLC (“Zinio” eller “vi” eller "vores"). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge tjenesten.

DISSE VILKÅR INDEHOLDER ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANDRE BESTEMMELSER, SOM BEGRÆNSER ANSVAR FOR ZINIO. LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR I DERES HELHED.

1. Tjenestebeskrivelse

Tjenesten drives af Zinio og inkluderer hjemmesiden, hvorigennem du bestiller, abonnerer på og modtager forskellige, digitale magasiner og andre publikationer, indhold og produkter (kollektivt kaldet "publikationer"). Brugen af Zinio Reader-softwaren er også underlagt Zinio Reader-licensaftalen.

2. Din konto

Visse dele af tjenesten er kun tilgængelige for personer, der har registreret sig og fået en adgangskode fra Zinio. Ved at registrere dig hos Zinio bekræfter du, at du er mindst 18 år. Du må ikke give eller bruge andres adgangskode, e-mail-adresse eller andre oplysninger i forbindelse med tjenesterne. Du indvilliger i at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du tilmelder dig eller bestiller publikationer fra Zinio, og til at vedligeholde og straks opdatere disse oplysninger for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto og adgangskode ved at begrænse adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der foregår på din konto, herunder udvælgelse og anvendelse af alt indhold og tjenester.

3. Brugeradfærd

Du må kun bruge tjenesten til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår, eventuelle driftsmæssige regler fastsat af Zinio fra tid til anden og Zinio Reader-licensaftalen. Zinio forbeholder sig retten til at nægte ydelser, lukke konti eller annullere ordrer til enhver tid efter eget skøn, herunder, uden begrænsning, baseret på en aktivitet ved en abonnent i strid med disse vilkår eller gældende love og bestemmelser.

4. Internationale brugere

Tjenesten kontrolleres, drives og administreres af Zinio fra egne kontorer og servere, der er placeret i USA. Hvis du har adgang til tjenesten fra et sted uden for USA, er du ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love og regler. Du accepterer, at du ikke vil bruge tjenesten eller nogen publikation, som du har fået adgang til via tjenesten, i et land eller på nogen måde, der er forbudt af den amerikanske Export Administration Act eller andre gældende love eller regler.

5. Immaterielle rettigheder

Alt indhold, der indgår som en del af tjenesten, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, såvel som kompileringer heraf, og alt software anvendt på hjemmesiden, tilhører Zinio eller dets leverandører eller licensgivere og er beskyttet af USA og lovgivning og gældende internationale love og traktater, inklusive uden begrænsning copyright og andre love og traktater, der beskytter immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder. Du accepterer at observere og overholde alle sådanne gældende love og traktater samt ikke at ændre, skjule eller fjerne enhver ophavsret og andre meddelelser om ejendomsret, indskrifter (uanset om det beskriver begrænsninger i anvendelsen eller andet), der er indeholdt i et sådant indhold.

Hver tredjepartsudbyder ejer ophavsretten for og til alt indhold, der stammer fra det, herunder uden begrænsning publikationerne, der enten er leveret eller på anden måde stillet til rådighed for dig gennem tjenesten. Bortset fra, hvad der tillades af publikationens retmæssige ejer, anerkender du, at du ikke erhverver nogen ejendomsret for en publikation ved at downloade en publikation, som du har haft adgang til via tjenesten.

Medmindre det udtrykkeligt kræves i henhold til gældende, ophavsretlige love og traktater eller tillades af funktionerne i tjenesten og Zinio Readers-softwaren, kan du ikke ændre, foretage reverse engineering, offentliggøre, transmittere, vise, deltage i overførslen eller salg, skabe afledte værker af eller på nogen måde kommercielt udnytte eller give en tredjepart adgang til indholdet af hjemmesiden, publikationer eller nogen del af dem uden udtrykkelig tilladelse fra Zinio og ejeren af sådant indhold.

Vi giver dig på ingen måde licenser, udtrykkeligt eller stiltiende, til Zinios immaterielle rettigheder eller vores licensgiveres rettigheder, medmindre det udtrykkeligt er autoriseret gennem disse vilkår eller Zinio Reader-licensaftalen.

6. Tredjepartsindhold

Zinio er distributør (ikke forlægger) af publikationerne. Derfor har vi ingen redaktionel kontrol over publikationerne. Eventuelle meninger, rådgivning, udtalelser, serviceydelser, tilbud eller anden information eller indhold udtrykt eller stillet til rådighed af tredjeparter, herunder de, der stilles til rådighed i publikationer, der tilbydes af tjenesten, kommer fra de(n) respektive forfatter(e) eller forlægger(e) og ikke fra Zinio. Zinio garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytten af alle eller dele af alle publikationerne eller andre tjenester eller tilbud fremsat af tredjeparter, og vi vil heller ikke være ansvarlige for tab eller skader som følge af din tillid til oplysningerne i en publikation eller din brug af tjenester, der tilbydes, eller din accept af tilbud gennem tjenesten eller publikationer.

Tjenesten kan indeholde links til andre websteder og tredjeparts ressourcer. Zinio påtager sig intet ansvar for kommunikation eller materiale, der stilles til rådighed gennem sådanne linkede hjemmesider. Disse links er kun for din bekvemmelighed. Du alene er ansvarlig for at forstå vilkårene og betingelserne, der gælder, når du besøger eller placerer en ordre for produkter eller tjenester eller på anden måde bruger en tredjeparts hjemmeside.

7. Ændringer til tjenesten

Vi forbeholder os retten til til enhver tid og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesten (eller en del deraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at Zinio ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af tjenesten.

8. Garantifraskrivelse

TJENESTEN OG ALLE PUBLIKATIONER LEVERES PÅ EN "SOM ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS. ZINIO, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG AGENTER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKENDE. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENSTÅENDE STILLER HVERKEN ZINIO ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER AGENTER GARANTI FOR, AT (A) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (C) OPLYSNINGER, DER KAN FÅS FRA BRUG AF TJENESTEN, ELLER SOM KAN VÆRE INDBEFATTET I PUBLIKATIONERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, ELLER (D) FOR AT KVALITETEN AF PUBLIKATIONER ELLER TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER.

DU ALENE ER ANSVARLIG FOR OPNÅELSE OG OPRETHOLDELSE AF EN PÅLIDELIG INTERNETFORBINDELSE. ZINIO ER IKKE ANSVARLIG FOR DIN MANGLENDE EVNE TIL AT DOWNLOADE ELLER ANDEN ADGANG TIL INDHOLD.

ETHVERT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFES VED BRUG AF TJENESTEN, SKER FOR DIN EGEN RISIKO, OG DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE DOWNLOADING ELLER BRUG AF SÅDANT MATERIALE.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET FRA ZINIO ELLER VIA TJENESTEN, GIVER ANLEDNING TIL NOGEN GARANTI.

9. Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER HVERKEN ZINIO ELLER DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER AGENTER ANSVARLIGE UNDER ENHVER RETSPRAKSIS FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE ERSTATNINGS- ELLER FØLGESKADER. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, SKAL ZINIOS SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN ELLER PUBLIKATIONERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE VÆRE BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DER BETALES AF DIG TIL ZINIO FOR DEN DEL AF TJENESTEN ELLER PUBLIKATIONERNE, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET.

10. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og holde Zinio, dets licensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsudbydere og deres respektive direktører, funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle krav, tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder advokathonorarer, som opstår på grund af eller som følge af (a) din brug af tjenesten eller publikationerne, (b) din overtrædelse af disse vilkår eller (c) enhver aktivitet relateret til din konto (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) fra din side eller nogen anden person, der har adgang til tjenesten eller publikationerne ved hjælp af din konto.

11. Overvågning

Zinio forbeholder sig retten, men ikke pligten, til at overvåge tjenesten for at kontrollere overensstemmelse med disse vilkår og eventuelle operationelle regler, der fastlægges af Zinio, og til at tilfredsstille enhver lov, regulering eller autoriseret regerings anmodning. Uden at begrænse ovenstående bibeholder vi retten til at fjerne ethvert indhold, som vi efter vores eget skøn finder at være i strid med bestemmelserne herom eller på anden måde stødende eller i strid med Zinio eller dets licensgiveres forpligtelser.

12. Opsigelse

Enten Zinio eller du kan opsige disse vilkår på ethvert tidspunkt. Uden at begrænse ovenstående kan Zinio efter eget skøn og uden ansvar opsige din adgangskode eller brug af tjenesten af enhver årsag, herunder, uden begrænsning, hvis Zinio mener, at du har overtrådt eller handlet i strid med ånden i disse vilkår. Enhver opsigelse af din adgang til tjenesten under en enhver bestemmelse i disse vilkår kan ske uden forudgående varsel, og Zinio kan straks deaktivere eller slette din konto og alle tilknyttede oplysninger og/eller spærre al yderligere adgang til tjenesten. Afsnittene 2, 4, 5, 6 og 8 til 17 fortsætter efter opsigelse af disse vilkår.

13. Kontinuerlig service-program

Alle tegningsordrer vil omfatte "Kontinuerlig service", som giver dig mulighed for at modtage uafbrudt levering af publikationer, indtil du annullerer dine abonnementer eller Z-Pass. Du kan annullere abonnementer eller Z-Pass til enhver tid og i tilfælde af abonnementer få refusion for eventuelle resterende udgaver (se refusionspolitik nedenfor). Med kontinuerlig service, efter alle forpligtelser i en publikation i din første abonnementsperiode er blevet gennemført, vil du automatisk blive faktureret ved slutningen af din første abonnementsperiode for den næste abonnementsperiode i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udbudsbetingelser, der gælder for denne publikation, som ses på vores tjeneste.

14. Z-Pass

Alle Z-Pass-ordrer vil omfatte månedlig "Kontinuerlig Service", som giver dig mulighed for at modtage uafbrudt levering af dine Z-Pass-publikationer, indtil du annullerer. Et gyldigt kreditkort er påkrævet ved tilmelding, og du accepterer at blive faktureret på månedlig basis for denne tjeneste.

15. Gratis prøveperioder

Hvis du køber et abonnement eller Z-Pass, som inkluderer en gratis prøveperiode, vil du modtage gratis adgang til publikationer under den gratis periode. Hvis du afbryder abonnementet eller Z-Pass under den gratis prøveperiode, vil du ikke blive faktureret. Hvis du ikke afbryder abonnementet eller Z-Pass under den gratis prøveperiode, vil du blive faktureret ved slutningen af den gratis prøveperiode for første tegningsperiode derefter, som er gældende for publikationen eller det Z-Pass, som du købte. Gratis prøveperioder er begrænset til én per bruger per publikation.

16. Priser og skat

Alle priser vist på hjemmesiden er eksklusive moms og afgifter. Købstransaktioner vil inkludere moms og afgifter baseret på dine fakturaadresser samt forskellige skatterater gældende for tiden, hvor din transaktion er fuldført. Zinio vil kun kræve skat i lande eller stater, hvor digitale goder er skattepligtige. Ingen kunder er egnet til skatteundtagelser for transaktioner foretaget via tjenesten.

Alle priser og afgifter på Zinio iPad- og iPhone-apps vil følge Apples iTunes vilkår og betingelser.

17. Facebooktilslutning og passiv deling

Du kan tilmelde dig Zinio via din Facebook-konto. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Zinio ikke have adgang til din Facebook-adgangskode. Zinio vil kun have adgang til Facebook-oplysninger, som du giver tilladelse til, så vi kan lette Zinios kontooprettelse og give dig mere præciserede meddelelser og reklamer. Yderligere er Zinio i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer og vil ikke offentliggøre nogen læse- eller delehandling på din Facebook-tidslinje uden din accept. Du kan til hver en tid fjerne en læsehandling på Facebook fra Zinios hjemmeside. Hvis du lader Zinio offentliggøre noget på din tidslinje, vil der være en forsinkelse på 10 sekunder, før handlingen vil være offentliggjort, og du vil blive underrettet, når det sker.

18. Diverse

Disse vilkår, Zinio Reader-licensaftalen og de øvrige regler, retningslinjer, licenser og ansvarsfraskrivelser, der er lagt ud på hjemmesiden, udgør hele aftalen mellem Zinio og dig med hensyn til din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere, skriftlige eller mundtlige aftaler mellem os med hensyn til aftalens formål. Disse vilkår er underlagt vedtægter og love i staten Californien uden hensyn til principper om konflikter vedrørende lovgivning, og parterne er eksklusivt underlagt San Franciscos øverste domstol og De Forenede Staters byret for Californiens nordlige distrikt med hensyn til enhver tvist under eller i forbindelse med din brug af tjenesten eller disse vilkår. Intet frafald fra en af parterne om ethvert brud eller misligholdelse nedenfor anses for at være et frafald af noget forudgående eller efterfølgende brud eller misligholdelse.

19. Meddelelse om ændringer

Zinio kan fra tid til anden revidere disse betingelser for at holde dem ajour med Zinios produkter og serviceydelser. Konsultér hjemmesiden regelmæssigt for eventuelle ændringer. Opdateringsdatoen angivet ovenfor bruges til at advare dig om de seneste modifikationer. Din adgang eller brug af tjenesten efter en sådan opdatering vil betyde, at du giver dit samtykke til at være forpligtet af sådanne ændringer.

20. Vores adresse

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret 04.09.12

Zinio ved, at du tænker på, hvordan informationer om dig bruges og deles, og vi påskønner din tillid til, at vi vil gøre det omhyggeligt og fornuftigt. Denne fortrolighedspolitik (denne “politik”) forklarer Zinios behandling af oplysninger, som vi indsamler, når du er på vores hjemmeside placeret på www.zinio.com(”hjemmesiden), samt når du anvender vores produkter og tjenester (samlet set kaldet ”tjenesten”). Ved at bruge tjenesten accepterer du ligeledes de metoder, der er beskrevet her. Denne politik gælder ikke for praksis i andre dele af Zinio LLC ("Zinio") eller for praksis udøvet af enhver person eller væsen, bortset fra Zinio, herunder operatører på hjemmesider, som du har besøgt før eller efter besøg på hjemmesiden og de ejere eller udgivere af de publikationer, som du køber, downloader eller på anden måde få adgang til via tjenesten.

Oplysninger, vi indsamler

Zinio indsamler følgende brugeroplysninger, som kan indeholde personligt identificerbare oplysninger ("Personlige Oplysninger") på forskellige områder på hjemmesiden og via tjenesten eller Zinio Reader-softwaren:

Information, som du giver os

Vi modtager og opbevarer de oplysninger, som du indtaster på hjemmesiden eller giver os på anden måde.

Automatisk indsamlede oplysninger

Vi modtager og opbevarer bestemte typer af oplysninger, når du kommunikerer med os via hjemmesiden eller Zinio Reader-softwaren.

Oplysninger fra andre kilder

Vi vil muligvis modtage informationer omkring dig fra andre kilder, føje dem til vores kontoinformation og behandle dem i overensstemmelse med denne politik.

Hvorledes vi bruger cookies

Cookies er alfanumeriske identifikatorer, som en hjemmeside kan gemme på din computers harddisk. Når du besøger hjemmesiden, opretter en brugerkonto, downloader eller køber et produkt hos os eller logger ind på Zinio Reader-softwaren, kan vi placere cookies på din personlige computer. Vi kræver, at cookies er slået til i din internetbrowser, så vi kan identificere dig som gentagen besøger eller kunde samt bibeholde sessioninformation for brugere, som er logget ind. Vi bruger også cookies til at spore brugstrends og mønstre for bedre at forstå og forbedre dele af hjemmesiden.

Zinio har lov til at tillade andre firmaer, som leverer indhold til hjemmeisden, at få adgang til deres egne cookies på din computer. Andre virksomheders brug af cookies er underlagt deres respektive fortrolighedspolitik.

Hvordan bruger vi de oplysninger, vi indsamler

Zinio bruger oplysningerne om dig til: Se herunder en beskrivelse af Zinios praksis omkring e-mail-meddelelser til vores brugere, samt hvordan dine præferencer opdateres med hensyn til sådanne meddeleleser.

Hvordan deler vi de oplysninger, vi indsamler

Vi deler kun dine personlige oplysninger på følgende måde: